Images de page
PDF
ePub

Adminiftrandi SACRAMENTA,

ET ALIA

Quædam officia Ecclefiaftica ritè peragendi
in Miffione Anglicanâ.

Ex RITUALI ROMANO,

Juffu PAULI Quinti edito,

EXTRACTUS.

NONNULLIS ADJECTIS

Ex Antiquo RITUALI ANGLICANO.

MRA

1.9:13.

3

Ordo adminiftrandi Sacramenta, et alia quædam officia ecclefiaftica ritè peragendi, in Miffione Anglicanâ.

Ex-Rituali Romano, juffu Pauli quinti edito extractus. Nonnullis adjectis ex antiquo Rituali Anglicano.

De Sacramentorum adminiftratione in genere.

IN

N adminiftrandis facramentis caveat facerdos ne ritus ab Ecclefiå præfcriptos, prætermittere, vel in alios mutare, præfumat: memor illius canonis facrofanite Tridentina fynodi (Seff. 7. Can. 13.) Si quis dixerit receptos et approbatos ecclefiæ catholicæ ritus, in folemni facramentorum adminiftratione adhiberi confuetos, aut contemni, aut fine peccato a miniftris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque eccléfiarum paftorem mutari poffe, anathema fit.

Cum autem in ecclefiâ Dei nihil fanctius aut utilius, nihilque excellentius aut magis divinum habeatur quam facramenta ad humani generis falutem a Chrifto Domino inftituta; parochus, vel quivis alius facerdos, ad quem eorum adminiftratio

A 2

pertinet,

pertinet, meminiffe in primis debet, fe fanita tractare. -Quamobrem illud perpetuo curabit ut integrè,caftè, pièque vitam agatne impurè et indignè Chrifti facramenta adminiftrans in æternæ mortis reatum incurrat. Sacerdos ergo fi fuerit peccati mortalis fibi confcius (quod abfit) ad facramentorum adminiftrationem non audeat accedere: nifi prius corde poeniteat: fed fi habeat copiam confeffarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.

Quâcumque diei ac noctis horâ ad facramenta miniftranda vocabitur, nullam officio fuo præftando (præfertim fi neceffitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum fæpe, prout fe offeret occafio, præmonebit, ut cum facro minifterio opus fuerit fe quamprimùm advocet, nullâ temporis, aut cujufcumque incommodi habitâ ratione.

Ipfe verò antequam ad hujufmodi adminiftrationem accedat, paululum, fi opportunitas dabitur, orationi, et facræ rei quam acturus eft, meditationi vacabit, atque ordinem minifirandi et cæremonias pro temporis fpatio prævidebit et per leget.

In omni facramentorum adminiftratione ftolâ faltem indutus fit; nifi in facramento pœnitentiæ miniftrandi occafio, vel locus interdum aliter fuadeat. Curabit etiam ut facra fupellex, veftes, ornamenta, linteamina et vafa minifterii, integra, nitidaque fint et munda.

In facramentorum adminiftratione, eorum virtutem, ufum ac utilitatem, et ceremoniarum fignificationes, ut concilium Tridentinum præcipit, ex Sanctorum Patrum et Catechifmi Romani doctrinâ, ubi commode fieri poterit, diligenter explicabit. Dum autem facramentum aliquod miniftrat, fingula

gula verba quæ ad illius formam et minifterium pertinent attentè, diftinctè et piè, atque clarâ voce pronuntiabit. . . . nec memoriæ, quæ plerumque labitur, facilè confidet, fed omnia recitabit ex

libro.

Illud porro diligenter caveat, ne in facramentorum adminiftratione aliquid, quâvis de caufâ, vel occafione, directè vel indirectè exigat aut petat; fed ea gratis miniftret, et ab omni fimonie atque avaritia fufpicione nedum crimine longiffimè abfit. Siquid vero nomine eleemofynæ aut devotionis ftudio, peract jam facramento, fponte à fidelibus offeratur, id licitè pro confuetudine locorum accipere poterit, nifi aliter epifcopo videatur.

De Sacramento Baptifmi.

AQUA in Baptifmo adhibenda debet effe eo anno benedicta in Sabbato fancto Pafcha, vel in Sabbato Pentecoftes: qua fi defecerit, parochus aliam aquam pro baptifmo benedicat, ex formulâ que infra præfcribitur.

Baptifmus licet fieri poffit aut per infufionem aquæ, aut per immerfionem, aut per afperfionem, primus tamen vel fecundus modus, qui magis funt in ufu, pro ecclefiarum confuetudine retineantur; ita ut trinâ ablutione caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum crucis, uno et eodem tempore quo verba proferuntur, et idem fit aquam adhibens et verba pronuntians.

Legitimus quidem baptifmi minister eft parochus -fed quoties infans aut adultus verfatur in vitæ periculo, poteft fine folemnitate a quocumque baptizari, in qualibet linguâ, five clerico, five laico-five

viro

« PrécédentContinuer »